Fy Ngwaith

Manylion Darnau Gwreiddiol / Original Work Details

Paent acrylic ar ganfas neu fwrdd canfas yw pob un o fy lluniau gwreiddiol. Dwi'n dewis geiriau sy'n fy ysbrydoli o ganeuon, rhigymau a darnau o farddoniaeth dwi'n mwynhau.

All of my original work is done using acrylic paints on canvas or canvas boards. I use words that inspire me - from songs, nursery rhymes and poetry.

 

Manylion Printiadau Giclee / Giclee Prints Details

Dwi'n rhyddhau printiadau giclee o ddarnau penodol o'm gwaith bob nawr ac yn y man. Mae'r printiadau yma fel arfer yn cael eu cadw i nifer cyfyngedig isel. Maent yn cael eu harwyddo gennyf ac yn cael eu danfon ynghyd a thystysgrif prawf.

Print digidol yw un giclee. Yn syml, mae'r broses yn cynnwys tynnu ffotograff o'r darn gwreiddiol o dan amodau stiwdio broffesiynol. Caiff y ffeil digidol hwnnw ei wirio gan feddalwedd gyfrifiadurol arbennig. Caiff fy mhrintiadau eu hargraffu ar bapur archifol proffesiynol. Caiff yr inc a'r papur eu hystyried i fod o safon archifol - h.y. dyma'r hyn mae amgueddfeydd ac orielau fel arfer yn defnyddio er mwyn parhau bywyd y darnau. O gadw'r printiadau giclee allan o olau uniongyrchol yr haul, dylai pob print gadw lliw am o isafswm o 60 mlynedd. O ofalu ar ol y darn, gall bara dros 100 mlynedd heb ddirywio. Mae printiadau giclee felly yn ffordd hwylus a fforddiadwy o gael gafael ar waith artist fyddai efallai'n rhy ddrud fel arall.

From time to time, I release limited edition giclee prints. These tend to be of a low number. They are signed, numbered and are sent along with a certificate of authentication.

Giclee prints are digital prints. The process involves a photograph of the original work being taken under professional studio conditions. The digital file is then manipulated using specialised computer software and the colours are balanced to match the original image. All prints are printed on professional archival paper. The quality of the inks and paper, which are also used by galleries and museums, help to preserve the lifespan of the prints. If the final prints are kept out of direct sunlight, the colours should last without signs of fading for a minimum of 60 years. With care and attention, prints can last for over a 100 years, making these an effective and affordable way of getting your hands on a work of an artist that would otherwise be too expensive.

 

Gwaith Comisiwn / Commission Work

Dwi hefyd yn derbyn gwaith comisiwn, boed i addurno tai cwsmeriaid neu i'w rhoi fel rhodd penblwydd/priodas/ymddeoliad. Fel arfer, byddai cwsmer yn cynnig rhestr fer i mi o gwpledi o gerdd neu gân Gymraeg. Yn ddibynnol ar gael caniatad y sawl sydd berchen hawlfraint y gwaith gwreiddiol, gallaf yna weithio ar syniadau a phenderfynu ar ddarlun terfynol.

I also accept commission work. Customers often purchase my work to decorate their own homes or to give as original birthday/wedding/retirement gifts. Those who commission me usually suggest a list of couplets from a particular Welsh song or poem. Depending on whether or not I am able to gain the copyright owner's permission, I can proceed to work on ideas and reach a final painting.

 

Hawlfraint a Breindaliadau / Copyright and Royalties

Dwi'n ddiolchgar i bob un sy'n dangos ddiddordeb yn fy ngwaith. Mae gen i gytundeb gyda Chyhoeddiadau Sain sy'n fy ngalluogi i ddefyddio geiriau y caneuon sydd yn dod o dan eu hawfraint nhw yn fwy hwylus. Dwi dal yn gofyn caniatad, ond mae cwblhau darn artist sydd yn dod o dan adain Sain lawer yn haws erbyn hyn. Diolch arbennig iddyn nhw am bob cymorth.

Yn wahanol i artisitiaid eraill sydd ddim yn defnyddio geiriau sydd o dan hawlfraint, mae angen i mi dalu breindaliadau yn aml. Mae faint dwi'n talu fel arfer yn ddibynnol ar y gan/gerdd ac ar y pris gwerthu. Mae'r pris welwch wrth bob darn gwreiddiol a print giclee yn cynwys y breindal hwn (os yw'n berthnasol).

I'm obviously grateful to everyone who shows an interest in my work. I have an understanding with Sain Publications that allows me to use words from some of the songs that come under their copyright. I always ask their permission and would like to offer a special thanks to them for their continued support.

Unlike other artists who do not use words that are under copyright, I often need to pay royalties. The amount I pay usually depends on the song / poem and the sale price. The price you see for every original piece and giclee print includes this royalty (if applicable).

 

Pwysig: Fel pob darn o waith celf gwreiddiol, mae'n cymryd amser. Nid oes wastad gennyf reolaeth dros y broses o ofyn caniatad clirio hawlfraint ac mae hefyd gennyf swydd arall fel athro ysgol gynradd o ddydd i ddydd. Er mwyn peidio cael eich siomi felly, y mwyaf o rybudd gallwch roi, y gorau. Weithiau, dwi'n cael blwyddyn o rybudd! Yr isafswm o rybudd ar gyfer gwaith gwreiddiol yw 1-2 fis. Ar adegau mwy prysur, bydd angen mwy o rybudd fel arfer.

Important: As with any original artwork, it takes time. I do not always have control over the process of asking permission and clearing the issue of copyright. I also work as a primary school teacher on a daily basis. To avoid disappointment, the more notice you can give, the better. Sometimes, I get a year's notice! The minimum notice for original work is 1-2 months. At busier times, it will usually require more.